Suurkoovitaja rändab tuugeni töökõrgusel

07.07.2023

Mullu oli Läänemerel veidi üle 700 tuugeni, enamik neist Saksamaa ja Taani vetes. Praegu hõlmavad tuulepargid ligikaudu 420 km2, kuid plaan lähikümnendil tuuleenergia tootmist suurendada kasvataks pindala rohkem kui 27 000 km2 suuruseks. Kuna tuulepark laiub suurel alal ja selle ökoloogiline mõju ulatuslik – eelkõige liikide elupaikadele –, on tuuleparki planeerides oluline teave liikide esinemisest, liikumisest ja elupaigakasutusest.

Suurkoovitajad rändavad reeglina tuugeni rootori töökõrgusel. / Foto: Gertjan van Noord, Flickr.com, CC BY-ND 2.0

Lisaks toitumis- ja pesitsuspaiga muutusele võivad tuugenid häirida ka lindude rännet. Kokkupõrkes tuugeniga on lindude hukkumise määr ligikaudne, sest andmestikku, mis eeldab linnu liikumise täpset jälgimist, on keeruline koguda: eelkõige on selleks vaja teada rändekiirust, -suunda, -kõrgust ning ööpäevaseid ja aastaajalisi erinevusi. Neid nimetatuid andmeid võimaldavad õnneks koguda tänased GSP-saatjad.

Neljal aastal (2018–2021) jälgiti GPS-saatjatega Ida-Atlandi rändeteel oluliselt vähenenud arvukusega suurkoovitajate (Numenius arquata arquata) rännet, kuna liigi teele jäävad meretuulepargid. 51-lt suurkoovitajalt (teiste seas kuuelt Eestis pesitsenud linnult) kogutud andmed näitasid, et ränne kulgeb üle kogu Läänemere, kuid kevadel Lääne-Euroopa talvitamisaladelt naastes kulgeb suur osa rändest mere ja vaid 6% ainult maismaa kohal. Just Läänemere lääneosas ristub suurkoovitaja tee tuuleparkidega ning veelgi enam – enamik rajatud tuuleparke asuvad suurkoovitaja peamisel rändeteel.

Valdavalt rändab suurkoovitaja madalamal kui 250 meetrit – mere kohal madalamalt kui maismaal, kevadel kõrgemal kui sügisel –, mistõttu on kokkupõrge tuugeniga tõenäolisem rootori tööraadiuses. Kõrgeimate tuugenite laba küündis 188 meetri kõrgusele, laba väikseim kõrgus merepinnast oli aga ainult 20 meetrit. Kokkupõrkeriski hindamisel lähtusid teadlased eeldusest, et tulevikus ulatuvad tuugeni labad 150–300 meetri kõrgusele, sest tehnoloogia areneb ja uued tuugenid on senistest võimsamad. Rände kõrguse mediaan ehk kõrgus, millest pool rändest kulgeb madalamalt ja pool kõrgemalt, oli sügisel 60 meetrit ja kevadel 150 meetrit. Kokkuvõttes tähendab see, et sügisel kulgeb suurkoovitaja rändest 65–75% kõrgusel, kus on oht tuugeniga kokkupõrkeks. Kevadel rändavad suurkoovitajad aga 50–62% kõrgusel ning kui välja arvata rootori tööraadiusest allpool kulgev ränne, siis vastavalt 27–37% ja 22–34% kõrgusel.

Joonis 1. 51 suurkoovitaja 118 rändeteed ja nende kõrgus üle Läänemere aastatel 2018–2021. Sinised punktid tähistavad tuuleparke. / Allikas: Schwemmer et al. (2023), John Wiley & Sons Ltd, CC BY-NC-ND 4.0 https://doi.org/10.1111/acv.12817

Suurkoovitaja kevadrände kõrghetk on 16.–25. aprill, mis hõlmab 59% kevadrände ajast. Sügisrände tippaeg on aga kolm korda pikem – juuni keskpaigast juuli keskpaigani. On ka teada, et suurkoovitaja ränne on aktiivsem hilisõhtul, öösel ning varahommikul, keskmiselt lendab lind 56 km/h ning öösel veidi kiiremini kui päeval. Ka teame, et kevadränne on ajaliselt üsna lühike ega muutu ajas, sest see on suuresti geneetiliselt määratud – seega oleks rände tipp-päevil võimalik tuugenid seisata ning riski tuugeniga kokku põrgata vähendada. Sügisränne on aga ajaliselt hajutatud ja linnusõbralik tuugenite käitamine sel perioodil keerulisem. Seda, kas suurkoovitaja sarnaselt hanedega väldib rändel tuugeneid, ei ole teada – vaja on veel täpsemalt lindude liikumist jälgida. Seni, kuni teadmisi napilt, tuleb aga piirkonda, eriti Läänemere edelaosa, planeerides arvestada võimaliku looduskaitselise konfliktiga.

Joonis 2. Läänemerel töötavad (viirutatud) ja planeeritavad tuulepargid. / Allikas Schwemmer et al. (2023), John Wiley & Sons Ltd, CC BY-NC-ND 4.0 https://doi.org/10.1111/acv.12817

Schwemmer P, Pederson R, Haecker K, Bocher P, Fort J, Mercker M, Jiguet F, Elts J, Marja R, Piha M, Rousseau P, Garthe S (2023). Assessing potential conflicts between offshore wind farms and migration patterns of a threatened shorebird species. Animal Conservation 26: 303-316, https://doi.org/10.1111/acv.12817

Linnuvaatleja teadusuudiseid toimetab Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloog ja Keskkonnaameti peaspetsialist Marko Mägi, marko.magi/at/ut.ee.